SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ GIS

https://traffic.naviexpert.pl/remonty/warszawa/ Nokia

Systemy informacji geograficznej w sposób szczegółowy i wielopłaszczyznowy przedstawiają obraz powierzchni Ziemi. Wykorzystują one zaawansowane technologie informatyczne do gromadzenia, przetwarzania i obrazowania danych przestrzennych różnego typu. Na GIS składają się: baza danych geograficznych, sprzęt komputerowy, oprogramowania oraz twórcy i użytkownicy systemu.

Skrót GIS pochodzi od pierwszych liter angielskiej nazwy systemu: Geographic Information System. Inne używane skróty o podobnych znaczeniach to:

  • SIS – Spatial Information System (System Informacji Przestrzennej – prezentuje kontynenty, regiony, państwa, obszary administracyjne na mapach w różnych skalach);

  • LIS – Land Information System (System Informacji o Terenie – dane obejmują działki geodezyjne, części miast, oddziały leśne, dane geodezyjne i wspomagają podejmowanie decyzji o charakterze prawnym, administracyjnym i gospodarczym).

Baza danych przestrzennych zawiera danegeodezyjne (współrzędne geograficzne punktów i ich wysokość nad poziomem morza, na podstawie których można uzyskać dokładny obraz powierzchni obszaru) oraz metadane o charakterze jakościowym (charakter obiektu, np. las, budynek mieszkalny) i ilościowym (dane liczbowe, np. powierzchnia, liczba ludności). Dane przestrzenne pozyskiwane są na podstawie zdjęć satelitarnych i lotniczych, GPS, pomiarów geodezyjnych, istniejących map i baz danych oraz roczników statystycznych. Z danych zgromadzonych w ten sposób korzystają m.in. urzędy statystyczne, administracja państwowa, wojsko czy firmy transportowe i handlowe. Służą one np. ewidencji ludności, budynków, gruntów, nawigacji, planowaniu przestrzennemu czy logistyce.

Dane zawarte w bazie GIS mogą zostać zwizualizowane, czyli przedstawione w postaci graficznej. GIS przyczynił się do powstania map interaktywnych oraz trójwymiarowych.

Zostaw komentarz